Boekingsformulier

Boekinsaanvraag

 

Verification

Deze voorwaarden zijn gekoppeld aan alle boekingen welke tot stand komen via en met tussenkomst van ArtHelp .

1.0. Organisator: (podium)

2.0. Artiest (uitvoerende(n)):

3.0. Bemiddelaar: (ArtHelp)

Samen te noemen: Partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Boekingsdatum:
4.0. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een concert of optreden specifiek aangegeven datum en tijd onder voorwaarden zoals in deze overeenkomst vermeld.

Communicatielijnen.
Alle communicatie verloopt via Bemiddelaar (zie artikel 3.0)

Plichten organisator:
5.0. Organisator zal met ingang van datum van ondertekening overeenkomst naar beste kunnen zich inzetten om het geboekte concert of optreden te promoten. Dit kan onder andere door middel van promotionele acties via diverse sociale media en het uitbrengen van persberichten.

5.1. Organisator verplicht zich ertoe – in die gevallen waar verwacht wordt dat de Artiest de samenzang begeleidt – uiterlijk 3 weken voor het concert of optreden, door middel van een liturgie te laten weten welke liederen door de Artiest gespeeld moeten worden.

5.2. Samenstelling van de liturgie vindt plaats op basis van liederen welke vermeld staan in de setlist zoals genoemd in punt 6.3 .

Plichten Artiest:
6.0. Artiest verplicht zich naar beste kunnen haar taken te vervullen en (in redelijkheid) alle medewerking te verlenen aan het geboekte concert of optreden, tenzij er sprake is overmacht.

6.1. Artiest verleent Organisator het recht om in promotiedoeleinden als bedoeld onder 5.0. haar naam en/of afbeeldingen te gebruiken.

6.2. Artiest verplicht zich ertoe de overeengekomen boeking na te komen. Bij nalatigheid of verhindering van welke aard dan ook dient Organisator hier per direct van op de hoogte gesteld te worden. Artiest zal in een dergelijk geval een gelijkwaardig of beter alternatief moeten bieden of een geldelijke vergoeding van het overeengekomen boekingsbedrag.

6.3. Artiest verplicht zich ertoe bij de totstandkoming van de boeking een setlist met haar bekende en door haar te spelen liederen te overhandigen.

Plichten Bemiddelaar:
7.0. Bemiddelaar verplicht zich ertoe, gemaakte afspraken helder en op tijd te communiceren.

Vergoedingen en afrekening:
8.0. Artiest en Organisator zijn per mail een vergoeding inclusief geluid of exclusief geluid overeengekomen. Deze overeengekomen vergoeding is inclusief eventuele belastingen (8.5), maar exclusief bemiddelingskosten (8.3).

8.1. De onder 8.0 overeengekomen vergoeding is exclusief reiskosten a € 0,19 excl btw per gereden kilometer.

8.2. Reiskosten worden berekend vanaf de thuisbasis van Artiest tot aan het boekingsadres voor maximaal twee auto’s.

8.3. Als vergoeding voor de werkzaamheden van Bemiddelaar, zoals omschreven in deze overeenkomst, ontvangt deze 10% revenu met een minimum van € 50,-. Het percentage wordt berekend over het bedrag welke onder 8.0 is genoemd. Artiest en Organisator worden daags na het concert of optreden voor 50% van dit bedrag gefactureerd.

8.4. Artiest draagt zelf zorg voor het innen van de onder 8.0 overeengekomen vergoeding door middel van het overhandigen van de factuur aan Organisator.

8.5. Artiest is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van btw en loonbelasting.

Aanvullende bepalingen:
9.0. In geval van overmacht stellen Partijen elkaar per ommegaande zowel schriftelijk als per email op de hoogte.

9.1. Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en maken alsdan uitdrukkelijk deel uit van de onderhavige overeenkomst, voor zover deze wijzigingen door Partijen zijn geaccordeerd. Nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

9.2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  • alle genoemde prijzen zijn excl. b.t.w.

Deel dit bericht met je netwerk.